O škole

Celý název školy:  Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

Počet žáků:  225

Počet tříd:  10

Počet učitelů:  20

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Zřizovatel: obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

 

Charakteristika školy

Základní škola Libice nad Cidlinou je školou poskytující základní vzdělání žákům z Libice nad Cidlinou a z okolních obcí, kterými jsou především Opolany, Opolánky, Kanín, Oškobrh, Odřepsy a Choťánky. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání zhruba 220 žáků v 1. až 9. postupném ročníku. V každém ročníku je obvykle jedna třída. Školu zřídila Obec Libice nad Cidlinou jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou k 1.1.1993.

           Škola je umístěna v budově postavené v roce 1992, která prošla v roce 2018 rekonstrukcí. Součástí objektu je školní atrium, školní družina, školní klub a školní jídelna.

                Žáci využívají 20 učeben, z nichž 11 je odborných. Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi. Na výuku s nimi klademe velký důraz, neboť ji považujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak pro žáky, tak pro učitele. Proto máme nainstalované interaktivní tabule ve všech třídách I. i II. stupně i ve většině odborných učeben, v nichž probíhá hlavně výuka některých vyučovacích předmětů na II. stupni, naši žáci se s ní každoročně setkávají již od prvního dne své školní docházky.

                       

Školská rada