Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola Libice nad Cidlinou, Okres: Nymburk     PSČ: 289 07     IČO: 45831688

 

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne: 25. 4. 2022                Č. j. 70/2022

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice nad Cidlinou rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole a nebude zasláno poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou zákonným zástupcům doporučeně do konce měsíce dubna.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice na Cidlinou a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy