INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 30. ZÁŘÍ 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021
bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných
činností s účinností od 30. 9. 2021 

Pro školy v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu,
platí s účinností od 30. září 2021 následující:

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě
• krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, které jsou poskytovány v rámci vzdělávání výhradně
dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám, nebo zajistí-li provozovatel
oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby
využívající ubytovací služby,

• skupinových prohlídek zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor,
hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání
veletrhů a prodejních hospodářských výstav, kterých se v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci
nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
o povinnost dokládat OTN se týká pouze skupinových prohlídek daných prostor, v případě
individuálních prohlídek OTN vyžadováno není,

• provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné
zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná,
rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem
ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,
zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, kterých se účastní výhradně děti nebo
žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, o upozorňujeme, že provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce
má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace
o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode
dne poskytnutí služby,

• konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně
cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, akademických obřadů, pokud
se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující
osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali
jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, o tato výjimka doplňuje již současně platnou výjimku z tohoto bodu, podle které se OTN
nedokládá v rámci vzdělávacích akcí a zkoušek, konaných v rámci vzdělávání na školách,

• konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako
jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim
podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, pokud se dané
akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby
nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné
prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.

Z výše uvedeného tedy plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty
dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí
provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod.
Doporučujeme si dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit.