Informace pro rodiče 2. stupně k přítomnosti žáků ve škole od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:

–   rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nejpozději do pátku 5. 6. 2020  přes http://www.skolaonline.cz

–   žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem a půjdou rovnou do své třídy, bez návštěvy šatny

–   po skončení výuky půjdou žáci rovnou domů, bez oběda

–   přítomnosti žáka ve škole bude umožněna při splnění níže uvedených hygienických podmínek

–   harmonogram přítomnosti žáků ve škole:

 

6.ročník

– úterý 9. 6. 2020 od 8:00 do 10:40 třídnické hodiny (socializační aktivity) + konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok

– úterý 16. 6. 2020 od 8:00 do 10:40 konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok

– .úterý 23. 6. 2020 od 8:00 do 9:40 třídnické hodiny (vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které má žák ve škole)

 

7.ročník a 8. ročník

– středa 10. 6.2020 od 8:00 do 10:40 třídnické hodiny (socializační aktivity) + konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok

– středa 17. 6.2020 od 8:00 do 10:40 konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok

– středa 24. 6.2020 od 8:00 do 9:40 třídnické hodiny (vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které má žák ve škole)

 

9.ročník

– čtvrtek 11. 6. 2020 od 8:00 do 10:40 – třídnické hodiny, příprava na prezentace závěrečných prací, konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání

– čtvrtek 18. 6. 2020 od 8:00 do 10:40 – prezentace závěrečných prací žáků 9. třídy

– čtvrtek 25. 6. 2020 od 8:00 do 9:40 třídnické hodiny (odevzdání učebnic a případné vyzvednutí osobních věcí, které má žák ve škole)

 

Maximální počet žáků ve skupině bude 15.

Čestné prohlášení o neexistenci virových příznaků, které je podmínkou pro umožnění vstupu do školy, odevzdá žák třídnímu učiteli při prvním vstupu do školy. Formulář čestného prohlášení naleznete zde – Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy  nebo je možné ho vyzvednout také v pracovní dny od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Rizikovými faktory jsou především tyto zdravotní obtíže:

– Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

– Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

– Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

– Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

– Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

– Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

– Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40.

– Žák vchází hlavním vchodem a jde rovnou do určené třídy.

– Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

– Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Ve třídě  

– Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

– Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
(nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě. Žák se řídí pokyny vyučujícího.

– Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

– Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.