INFORMACE O ORGANIZACI PREZENČNÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020 – URČENO PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 25. 5. 2020. Níže uvedené pokyny platí pro žáky, kteří se k prezenční výuce přihlásili.

 

Příchod do školy a odchod

Vstup do školy a odchod z ní bude průběžný. Školní budova se otevře v 7:40 a žáci do ní mohou vstupovat hned po příchodu bez shlukování venku. Vstup doprovodu do budovy nebude umožněn. Organizováním vstupu budou v prvních dnech pověřeni pracovníci školy a bude probíhat dvěma vchody: hlavní vchod – 3., 4. a 5. třída,  vchod do družiny ( školní jídelny) – 1. a 2. třída

Žáci se po vstupu do školy odeberou do svých kmenových tříd. Šatnu žáci nevyužívají, k přezouvání a odkládání oděvů dochází před třídou, respektive ve třídě dle pokynů vyučujícího.

Do školy žáci vstupují s nasazenou rouškou.

Po příchodu do třídy si žáci vydesinfikují ruce připravenou desinfekcí, posadí se do lavic dle pokynů vyučujícího a vyčkají ve třídě do začátku výuky.

Průběh dopolední výuky

Výuka bude probíhat v kmenových učebnách s třídním učitelem.

Hned první den odevzdají žáci třídnímu učiteli Čestné prohlášení (Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy).

Podoba a organizace výuky je plně v kompetenci třídního učitele a žáci i rodiče s nimi budou seznámeni. Jedná se především o rozvrh hodin, pomůcky pro výuku, časovou organizaci atd.

Komunikace třídního učitele bude probíhat dle zvyklostí přes http://www.skolaonline.cz

Omlouvání absence musí probíhat okamžitě třídnímu učiteli, popřípadě prostřednictvím kanceláře školy s udáním důvodu absence.

Oběd

V nabídce bude pouze jedno jídlo. Vstup rodičů či doprovodu do budovy jídelny nebude povolen.

Do jídelny budou skupiny žáků odcházet s třídní učitelkou na konci dopoledního bloku dle nastaveného harmonogramu. Po obědě se žáci vrací opět s třídní učitelkou do původní učebny.

Odpolední blok

Vedoucí odpoledního bloku si přebírá skupinu po skončení dopolední výuky v kmenové učebně, popřípadě využívá venkovní prostory.

Žáci budou odcházet z budovy školy sami, v čase stanovené rodičem, vstup zákonným zástupcům do budovy není možný! Na dítě bude možné čekat v určený čas před hlavním vchodem!

Odchod všech žáků ze školy bude možný  jen hlavním vchodem.

 

Hygienická opatření a pohyb ve společných prostorách

Podrobně jsme tuto problematiku popsali v předchozí zprávě i v článku na webu školy. Uvádíme jen bodové shrnutí.

  • Žáci si do školy přinesou dvě vlastní roušky a igelitový sáček.
  • Roušku musí mít žáci nasazenou při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, jídelna – při výdeji jídla, nikoliv u stolu).
  • Roušku si musí žáci nasadit vždy na pokyn pracovníka školy.
  • Při každém novém vstupu do učebny, jídelny atd. použijí žáci připravenou desinfekci.
  • Žáci se, v rámci možností, snaží dodržovat odstupy a zabraňovat shlukování.
  • Nedodržování hygienických opatření, stejně jako jakýchkoliv pokynů pracovníků školy může být důvodem pro vyloučení z výuky.
  • Žáci budou mít ve třídě svůj ručník (pouze k osobním účelům ve své lavici).