Datum: středa 7. dubnu 2021

Čas: 13.00 – 18.00 hodin – průběh zápisu bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace

Pokud epidemiologická situace prezenční zápis neumožní, proběhne dálkovou formou v období od 7. do 22. dubna 2021.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

 

Povinnost přijít k zápisu
  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení
Žádost o odklad

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2021 !!!

 

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od ukončení zápisu na webu školy https://www.zslibice.cz a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde: Stanovení školského obvodu ZŠ Libice nad Cidlinou . Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

  Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.                                                            

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k trvajícímu omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nebude možno ve 3. až 9. třídě na konci prvního pololetí – 28. ledna 2021 – předat výpis z vysvědčení v listinné podobě.

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 proběhnou od 10.55 (čtvrtou vyučovací hodinu) on-line třídnické hodiny pro žáky, kde bude zhodnoceno třídním učitelem první pololetí a sděleny další důležité informace k výuce. Žákům bude ihned po skončení on-line třídnické hodiny zobrazeno pololetní hodnocení na www.skolaonline.cz – hodnocení – výpisy hodnocení – hodnocení žáka/studenta (hodnocení se objeví i na účtu rodiče).

V pátek 29. 1. 2021 není distanční výuka (pololetní prázdniny).

Výpis z vysvědčení bude žákům předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci a věřím, že se již vše brzy navrátí k normálu.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová

Vážení rodiče, přeji Vám hodně štěstí, zdraví a pevné nervy v roce 2021.

Bohužel i začátek tohoto roku je provázen distanční výukou. Všichni doufáme, že dojde k brzkému návratu žáků do lavic.

Distanční výuka probíhá v prostředí Google Classroom (Učebna). Zde je přehled jednotlivých předmětů a zadaných prací. Žáci se v prostředí již bez problémů orientují, jak ukázala podzimní distanční výuka. Vy můžete samozřejmě do Google Classroom pro kontrolu nahlížet také (zejména u žáků nižších ročníků). Postup je stejný jako při přihlašování na rodičovské schůzky.

On-line hodiny probíhají v Google Meet na který se žáci dostanou přes odkaz v Google Classroom (rozvrh on-line hodin byl rozeslán třídními učiteli minulý týden do www.skolaonline.cz).

Distanční výuka je tedy kombinace on-line hodin a samostatné práce žáka přes Google Classroom. Obojí je povinné. Pokud se žák nemůže účastnit distanční výuky, musí být od zákonného zástupce omluven.

Pro základní informace a komunikaci mezi školou a rodiči i nadále slouží www.skolaonline.cz – tedy on-line žákovská knížka (pozor jedná se ale opravdu jen o žákovskou knížku ne o digitální učebnu, přes kterou lze vést on-line výuku). A webové stránky školy www.zslibice.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci při distanční výuce, velmi si toho vážíme.

V případě dotazů nebo problémů se obracejte přímo na učitele předmětu, třídního učitele nebo vedení školy.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

„21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.”

Po vánočních prázdninách nastupuje do školy v rámci rotační výuky 6. a 8. třída. Třídy 7. A a 7. B mají po prázdninách distanční výuku. Ostatní ročníky pokračují v prezenční výuce.

Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň a část žáků 2. stupně. Vstup rodičům do budovy školy je povolen jen v nejnutnějších případech a vždy musí být ohlášeni v sekretariátu školy – tedy musí zazvonit!

Žáci budou vpuštěni do budovy již v 7. 30. Nesmí docházet ke shlukování ani před vchodem ani u skříněk.

Žáci 9. třídy budou chodit do školy od tohoto data bez přerušení, žáci 6. – 8. třídy budou mít od tohoto data rotační (střídavou) výuku. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. bude prezenční výuka pro žáky 7. A a 7. B (třída 6. a 8. bude mít dále distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). V týdnu od 7. 12. do 11. 12. bude prezenční výuka pro žáky 8. a 6. třídy (třída 7. A a 7. B bude mít distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). O dalším střídání žáků 6. – 8. třídy budeme včas informovat žáky i rodiče.

NUTNO nahlásit obědy u vedoucí školní jídelny nebo přes aplikaci strava.

Během pobytu ve škole platí přísná hygienická opatření – povinné roušky v celé budově (je nutné, aby měli žáci alespoň dvě, popř. mohou za 10,- koupit u paní sekretářky), pravidelné větrání tříd při výuce (je potřeba teplejší oblečení), hygiena rukou a hlavně stálost homogenních skupin žáků. Třídy se tedy nebudou na žádný předmět a ani ve školní družině nebo ve školním klubu spojovat. ŠD 1. – 3. třída do 16. 00, ŠD – 4. třída nejdéle do odjezdu prvního spoje, ŠK – 5. – 9. třída jen při čekání na odpolední výuku nebo pro dojíždějící do odjezdu prvního spoje.

Odchody tříd na obědy budou plánovány s časovými rozestupy (nemusí být tedy shodné s koncem poslední hodiny) – Časy odchodů žáků na obědy – týden 30. 11. – 4. 12.

Až do vánočních prázdnin odpadá výuka předmětu Pč na druhém stupni (mimo 9. třídy).

Při hodinách Tv žáci nesmí cvičit. Hodiny Tv budou tedy nahrazeny procházkou nebo teoretickou výukou ve své kmenové třídě (nebude se dělit na chlapce a dívky, ale zůstane celá třída společně), popř. na 1. stupni k upevnění učiva z distanční výuky. Při hodinách Hv nesmí žáci zpívat.

Vážení rodiče žáků 1. a 2. třídy,

dle nových informací vlády a MŠMT, bude ve středu 18. 11. znovu obnovena prezenční výuka pro vaše děti.

Děti budou vstupovat do budovy v roušce a roušku musí mít po celou dobu pobytu ve škole (mimo konzumace jídla o přestávce nebo ve školní jídelně). Proto žádáme, aby děti měly minimálně roušky dvě.

Výuka bude probíhat v učebnách 1. a 2. třídy, otevřena bude i školní družina a školní jídelna. Děti budou po celý den pouze v homogenních skupinách v rámci své třídy. Nebude probíhat tělesná výchova. (Místo Tv bude buď venkovní aktivita – procházka apod. Nebo se tyto hodiny využijí na procvičení látky, která se probírala distančně). V hodinách hudební výchovy nebude probíhat zpěv.

Je nutné přihlásit své dítě na obědy (dnes 12.11. nebo zítra 13. 11.). V případě změny v docházce do školní družiny informujte písemně přes www.skolaonline.cz vaši třídní učitelku do středy 18. 11.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

 

Lyžařský kurz:

Adresa ubytování: HOTEL ČERNÁ BOUDA, JÁNSKÉ LÁZNĚ

Termín konání: změna termínu – 20 – 27. 3. 2021

Do 8. 1. 2021 musí být zaplacena záloha 1 000,- Kč (kdo ještě nezaplatil). Doplatek je nutné zaplatit do konce února.

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 není školní výuka, proto se věnujte odpočinku, zvyšujte imunitu a relaxujte.

Byli jsme požádáni, abychom předali informace od pana ministra, které se týkají chování v době podzimních prázdnin. Zajisté si uvědomujeme vážnost současné situace, prosíme Vás tedy o dodržování nastavených pravidel.

Všichni máme zájem na tom, abychom se co nejdříve vrátili k normální školní docházce. Doufáme, že společnými silami a zodpovědným přístupem tuto situaci zvládneme.

Vážení rodiče, dle nového návrhu zákona škola už nevydává potvrzení o uzavření!

 

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?


Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně
informovat zaměstnavatele
, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci
na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných
zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy
nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř.
po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení.
Česká správa sociálního zabezpečení připravuje
nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí
žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec.
Na stejném formuláři pak vyplní
dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který
doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické
podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý
předchozí kalendářní měsíc.

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020