Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň a část žáků 2. stupně. Vstup rodičům do budovy školy je povolen jen v nejnutnějších případech a vždy musí být ohlášeni v sekretariátu školy – tedy musí zazvonit!

Žáci budou vpuštěni do budovy již v 7. 30. Nesmí docházet ke shlukování ani před vchodem ani u skříněk.

Žáci 9. třídy budou chodit do školy od tohoto data bez přerušení, žáci 6. – 8. třídy budou mít od tohoto data rotační (střídavou) výuku. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. bude prezenční výuka pro žáky 7. A a 7. B (třída 6. a 8. bude mít dále distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). V týdnu od 7. 12. do 11. 12. bude prezenční výuka pro žáky 8. a 6. třídy (třída 7. A a 7. B bude mít distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). O dalším střídání žáků 6. – 8. třídy budeme včas informovat žáky i rodiče.

NUTNO nahlásit obědy u vedoucí školní jídelny nebo přes aplikaci strava.

Během pobytu ve škole platí přísná hygienická opatření – povinné roušky v celé budově (je nutné, aby měli žáci alespoň dvě, popř. mohou za 10,- koupit u paní sekretářky), pravidelné větrání tříd při výuce (je potřeba teplejší oblečení), hygiena rukou a hlavně stálost homogenních skupin žáků. Třídy se tedy nebudou na žádný předmět a ani ve školní družině nebo ve školním klubu spojovat. ŠD 1. – 3. třída do 16. 00, ŠD – 4. třída nejdéle do odjezdu prvního spoje, ŠK – 5. – 9. třída jen při čekání na odpolední výuku nebo pro dojíždějící do odjezdu prvního spoje.

Odchody tříd na obědy budou plánovány s časovými rozestupy (nemusí být tedy shodné s koncem poslední hodiny) – Časy odchodů žáků na obědy – týden 30. 11. – 4. 12.

Až do vánočních prázdnin odpadá výuka předmětu Pč na druhém stupni (mimo 9. třídy).

Při hodinách Tv žáci nesmí cvičit. Hodiny Tv budou tedy nahrazeny procházkou nebo teoretickou výukou ve své kmenové třídě (nebude se dělit na chlapce a dívky, ale zůstane celá třída společně), popř. na 1. stupni k upevnění učiva z distanční výuky. Při hodinách Hv nesmí žáci zpívat.

Vážení rodiče žáků 1. a 2. třídy,

dle nových informací vlády a MŠMT, bude ve středu 18. 11. znovu obnovena prezenční výuka pro vaše děti.

Děti budou vstupovat do budovy v roušce a roušku musí mít po celou dobu pobytu ve škole (mimo konzumace jídla o přestávce nebo ve školní jídelně). Proto žádáme, aby děti měly minimálně roušky dvě.

Výuka bude probíhat v učebnách 1. a 2. třídy, otevřena bude i školní družina a školní jídelna. Děti budou po celý den pouze v homogenních skupinách v rámci své třídy. Nebude probíhat tělesná výchova. (Místo Tv bude buď venkovní aktivita – procházka apod. Nebo se tyto hodiny využijí na procvičení látky, která se probírala distančně). V hodinách hudební výchovy nebude probíhat zpěv.

Je nutné přihlásit své dítě na obědy (dnes 12.11. nebo zítra 13. 11.). V případě změny v docházce do školní družiny informujte písemně přes www.skolaonline.cz vaši třídní učitelku do středy 18. 11.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 není školní výuka, proto se věnujte odpočinku, zvyšujte imunitu a relaxujte.

Byli jsme požádáni, abychom předali informace od pana ministra, které se týkají chování v době podzimních prázdnin. Zajisté si uvědomujeme vážnost současné situace, prosíme Vás tedy o dodržování nastavených pravidel.

Všichni máme zájem na tom, abychom se co nejdříve vrátili k normální školní docházce. Doufáme, že společnými silami a zodpovědným přístupem tuto situaci zvládneme.

Vážení rodiče, dle nového návrhu zákona škola už nevydává potvrzení o uzavření!

 

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?


Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně
informovat zaměstnavatele
, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci
na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných
zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy
nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř.
po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení.
Česká správa sociálního zabezpečení připravuje
nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí
žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec.
Na stejném formuláři pak vyplní
dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který
doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické
podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý
předchozí kalendářní měsíc.

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, z nařízení MZ ČR dochází k úpravě ve vzdělávání na 2. stupni ZŠ následovně:

Žáci 6. a 8. ročníku budou školu navštěvovat v týdnu od 12. do 16. října, kdy proběhne prezenční výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd. V týdnu od 19. do 23. října zůstávají žáci těchto ročníků doma a budou se účastnit distanční výuky na dálku.

Žáci 7. a 9. ročníku zůstávají  v týdnu od 12. do 16. října doma a budou se účastnit distanční výuky na dálku. V týdnu od 19. do 23. října půjdou žáci těchto ročníků do školy, kdy proběhne prezenční výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

V týdnu od 26. do 30. října výuka na základních školách neproběhne z důvodu podzimních prázdnin, státního svátku a nařízených dnů volna, a to ani výuka distanční.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Hlavním komunikačním zdrojem pro žáky a jejich učitele je http://www.skolaonline.cz.

 

 • pro žáky je k dispozici dezinfekce ve třídách, před vstupem do všech společných učeben a ve vestibulu školy, před jídelnou a na WC
 • žákům je doporučeno používat konkrétní sociální zařízení
 • výuka bude zatím probíhat i v odborných učebnách (před každou je k dispozici gelová dezinfekce, je zajištěno časté větrání a mezi jednotlivými třídami jsou hodinové mezery)
 • zbytečně se nesetkávat se žáky jiných tříd o přestávkách
 • oddělení školní družiny bude naplněno žáky z max. 2 tříd
 • oddělení školního klubu bude realizováno v různých místnostech dle předem stanoveného rozpisu, ŠK je určen pouze pro žáky od 5. do 9. třídy čekající na odpolední výuku nebo odjezd školního autobusu Provozní řád
 • do školní budovy nedoporučujeme vstup dospělým – vše, prosím, řešit online (pouze ve výjimečných případech v roušce)
 • příbory a skleničku žáci dostanou přímo do ruky
 • výdej jídla – na tác
 • odchod na oběd – aby se minimalizoval počet žáků a setkávání skupin v jídelně, odchází jednotlivé třídy na oběd postupně dle rozpisu
 • škola se nebude zúčastňovat do odvolání žádných mimoškolních akcí
 • zahraniční výjezdy, školy v přírodě – nebudou organizovány
 • zájmové kroužky – neorganizujeme
 • změna přestávek pro lepší organizaci – info v rozvrzích – časový údaj jednotlivých hodin
 •  
 • specifikace pro 1. stupeň
 • nutnost mít 1 náhradní roušku v tašce v sáčku nebo ve skříňce v šatně
 • nasazená rouška při pohybu ve společných prostorech
 •  
 • specifikace pro 2. stupeň
 • nutnost mít náhradní roušky v tašce v sáčku nebo ve skříňce v šatně
 • nasazená ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy mimo konzumace jídla a pití ve třídě nebo v jídelně na svém místě

 Vážení rodiče, milí žáci,

 školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8. 00 hodin v kmenových učebnách.

1) Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

2) Žáci ve škole nemusí používat roušku. Pokud se nezmění epidemiologická situace v našem okrese.

3) Rodiče žádáme, aby do budovy nevstupovali. Pokud to bude nutné, aby z preventivních důvodů používali roušky a  také zvážili opodstatněnost svého vstupu do budovy školy. Pro kontakt se školou používejte převážně systém http://www.skolaonline.cz , e-mail nebo telefon.

4) Dítě s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte. Žáci s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou se nebudou moci vyučování zúčastnit!

5) 0d 2. 9. 2020 bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna a školní družina pro žáky 1. – 4. třídy.

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy bude v tomto školním roce otevřen pouze pro žáky dojíždějící do doby odjezdu nejbližšího spoje a pro žáky čekající na odpolední výuku.

Školní kroužky, kde se setkávalo více žáků z různých tříd, tento rok prozatím otevřeny nebudou.

6) Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce, úklid).

7) V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na stěžejní učivo posledního čtvrtletí minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

8) Od ledna 2021 budou veškeré větší platby vedeny už pouze bezhotovostně! Platba za obědy, platba za školní družinu, platba za výlety apod. Prosím zařiďte si vše potřebné pro platbu bezhotovostně již teď v září.

 

Sledujte pravidelně webové stránky školy www.zslibice.cz!

 

Těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Letos již po osmé si deváťáci ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci představili. Tento školní rok bohužel bez zaplněného kinosálu a bez přítomnosti rodičů. Na dnešní prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 8. 00 a druhá skupina od 9. 30 v kinosále školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od komise za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé dopoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni, i když měli letos jen omezené množství diváků.

Komise složená ze čtyř členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Simona Tokárová, Amálie Uhrová, Anna Tomášková a 2. skupina: Zuzana Hulinová, Kryštof Havel, Lukáš Novotný.  Absolutním vítězem byla nakonec vyhlášena – Nikola Hubáčková.

 

 1. stupeň – jen přihlášení žáci

– výukové aktivity v rámci jednotlivých tříd dle stejného rozvrhu:

 1. a 2. třída – 8. 00 – 11. 50, 3.– 5. třída – 8. 00 – 12. 45

– odpolední výuka – 11. 50 – 16.00

– pátek 26. 6. 2020 – rozdání vysvědčení ve všech třídách 1. stupně před odchodem na oběd (dopolední ani odpolední výuka se nezkracuje)

 

 1. stupeň – jen přihlášení žáci

– 6. třídy: úterý 23. 6. od 8. 00 do 9. 40 – třídnické hodiny

                pátek 26. 6. od 8. 00 do 8. 30 – rozdání vysvědčení

 

– 7. a 8. třída: středa 24. 6. od 8. 00 do 9. 40 – třídnické hodiny

                pátek 26. 6. od 8. 00 do 8. 30 – rozdání vysvědčení

 

– 9. třída: čtvrtek 25. 6. od 8. 00 do 9. 40 – třídnická hodina, slavnostní rozloučení

 

Žáci nebo rodiče nepřihlášených žáků k prezenční výuce si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. mezi 10. 00 až 14. 00 v kanceláři školy, dále v týdnu od 29. 6. do 3. 7. v kanceláři školy nebo až v září.