Vážení rodiče ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna první třída s počtem žáků 24.

Třídní učitelkou bude Mgr. Jana Dobřichovská.

 • Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září od 8.00. Sraz bude mezi 7.40 – 7.55 ve vstupní hale školy. Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky. (Vážení rodiče, o přesném průběhu slavnostního zahájení Vás budeme informovat na našich webových stránkách na konci měsíce srpna dle aktuální epidemiologické situace).
 •  
 • Žáci dostanou první den přidělenu šatní skříňku společně s klíčem, pomůcky a učebnice, rozvrh, online žákovskou knížku na www.skolaonline.cz (přístupové údaje včetně podrobného postupu přihlašování dostanou rodiče první den školy) a přístupové údaje do aplikace www.strava.cz.
 •  
 • Do konce měsíce srpna je také nutno uhradit na účet školy poplatek za školní družinu – 500,- na jedno pololetí nebo 1.000,- na obě pololetí školního roku. Uhrazením poplatku vzniká zároveň přihlášení žáka do školní družiny. Do poznámky pro příjemce vždy napište, za co platíte a jméno žáka!
 •  
 • Do 25. 8. 2021 je nutno mít uhrazeny obědy ve školní jídelně bankovním převodem nebo vytvořením trvalého příkazu ve Vaší bance a nahlášení Vašeho účtu vedoucí školní jídelny. Cena obědu je pro žáka 1. třídy 25,-.
 •  
 • Veškeré platby budou hrazeny na účet školy: 14932191/0100 – KB Poděbrady.

 

 • pomůcky 1. ročník                                                                   Přejeme krásné léto. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Letos již po deváté si žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci žáci představili rodičům, učitelům a porotě. Na prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 15. 00 a druhá skupina od 17. 00 v jídelně školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od poroty za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé odpoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni.

Komise složená ze čtyř členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Aleksandr Krasnov, Tereza Řeháková a Josef Wertheim a 2. skupina: Pavlína Vondrušková, Alena Růžková a Mariana Steklá.  Absolutním vítězem byla nakonec vyhlášena – Mariana Steklá se svojí prací na téma: Dávný život dinosaurů. Letos byla navíc udělena starostkou obce Libice nad Cidlinou cena speciální. Tu získal Aleksandr Krasnov za práci s názvem Historie Portrétu.

Všechny závěrečné práce si můžete přečíst zde:Závěrečné práce žáků 9. třídy 2021

 

Zde si můžete prohlédnout závěrečné práce žáků naší 9. třídy. Žáci pracovali samostatně pod vedením svého vedoucího. Téma práce si vybral každý žák sám a pracoval na něm od prosince do května. Poté mu byla jeho práce ohodnocena vedoucím práce a oponentem. Na závěr vypracoval každý žák prezentaci, kterou bude svoji práci představovat na slavnostních obhajobách ve středu 16. 6. 2021 od 15.00 a 17.00 hodin. Za prezentaci na obhajobě obdrží žák třetí známku a bude mu na závěr obhajob sdělena známka konečná.

ZP Bernátek

ZP Bohunková

ZP Bunc

ZP Černá

ZP Hanuš

ZP Káninský

ZP Krasnov

ZP Novotný

ZP Pecháček

ZP Podmanický

ZP Růžičková

ZP Růžková

ZP Řeháková

ZP Steklá

ZP Štěrbová

ZP Šulcová

ZP Ticháčková

ZP Vaníčková

ZP Vojta

ZP Vondrušková

ZP Vopelková

ZP Wertheim ZP Wertheim č.2 ZP Wertheim č.3

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vládního rozhodnutí se od 17. 5. 2021 mohou navrátit všechny ročníky na ZŠ k prezenční výuce ve škole. Je tak zrušena povinnost střídání v rotačním režimu a končí tedy veškerá distanční výuka!

– Výuka probíhá dle standartního rozvrhu hodin na www.skolaonline.cz.

– Výuka TV může probíhat pouze venku, a to bez roušek.

– Zůstává povinnost nosit ochranu úst  a nosu ve vnitřních prostorách školy (děti rouška, dospělí respirátor).

– Všichni žáci se testují jednou týdně (v pondělí) antigenními testy, vždy ráno hned na začátku první hodiny – v 8.00 (je důležité, aby byli všichni žáci ve škole včas – nejdéle v 7.55). Žák, který přijde pozdě nebo v jiný než testovací den, bude otestován individuálně v kanceláři školy.

– Školní družina funguje standardně pro všechny přihlášené žáky, kteří mají uhrazenu veškerou potřebnou částku (kdo nemá zaplacenu družinu za 2. pololetí, nebude od 17. 5. do družiny docházet!!!!!)

– Školní klub je otevřen pouze pro dojíždějící žáky 5. – 9. třídy nebo při čekání na odpolední výuku. Každý den do 14.30.

– Odchod žáků na oběd bude postupný (rozpis časů odchodů na obědy bude zveřejněn na webových stránkách školy), zkontrolujte, prosím, přihlášení obědů. Žák, který nebude mít zaplaceny nebo přihlášeny obědy, nebude mít od 17. 5. nárok na oběd.

– Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče budou probíhat v původním nastavení.

– Dne 27. 5. proběhne fotografování všech žáků naší školy bez roušek. Další informace Vám budou zaslány.

Hezké dny a hodně zdraví!

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.   MŠMT 29. 4. 2021

Čestné prohlášení o negativním testu si rodiče mohou stáhnout sami ve svém účtu na http://www.skolaonline.cz.

Stačí se jen přihlásit do aplikace a v menu Ostatní moduly – COVID-19 vybrat Čestné prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně. Pokud má rodič na škole více dětí, stačí si jen dítě před generováním čestného prohlášení vybrat v levé části obrazovky.

Jde ale pouze o formulář čestného prohlášení zákonného zástupce, ne o potvrzení o výsledku testu vydané školou.

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 3. 5. dojde k rotačnímu návratu žáků 2. stupně do škol.

Od pondělí 3. 5. 2021 (vždy sudý týden) bude chodit 6. a 8. třída a od pondělí 10. 5. 2021 (vždy lichý týden) bude chodit 7.A, 7.B a 9. třída.

Žáci se budou 2x týdně testovat neinvazivními antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

První pondělí nástupu žáků na prezenční výuku bude první vyučovací hodina třídnická, žáci 2. stupně se sejdou ve své kmenové třídě a v 8.00 budou pod dohledem třídního učitele otestování (veškeré informace o testech jsou na webu školy). Ve čtvrtek a v dalších týdnech testování už proběhne testování individuálně, dle příchodu žáka do školy (je potřeba, aby žáci přicházeli v den testování do školy včas, škola je v testovací dny otevřena již v 7. 20).

Testovat se nemusí žák, u kterého neuplynulo více než 90 dnů od RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To ale musí být doloženo – na potvrzení musí být datum pozitivního testu, celé jméno žáka a datum (nebo alespoň rok) narození žáka.

Nadále je povinnost pro žáky mít uvnitř budovy školy zakryta ústa chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, dodržovat rozestupy, dezinfikovat si ruce.

Prezenční výuka ve škole proběhne dle aktuálního rozvrhu ve www.skolaonline.cz.

U distanční výuky dojde k možným malým úpravám (posunu) některých on-line hodin. O případných změnách bude třídu informovat učitel daného předmětu.

Při hodinách hudební výchovy i nadále nebude umožněno zpívat, při hodinách tělesné výchovy jsou od pondělí 3. 5. povoleny venkovní sportovní činnosti bez roušek. Záleží na učiteli Tv a na počasí, zda bude konkrétní hodina praktická výuka venku nebo bude teoretická uvnitř. Je ale potřeba, aby byli žáci připraveni i na možnost venkovních aktivit.

Školní klub bude pro žáky 2. stupně otevřen každý den do 14. 00 pouze pro dojíždějící žáky.

Je nutno nahlásit oběd – telefonicky do školní jídelny nebo přes www.strava.cz, podmínkou je, aby měl žák obědy zaplaceny. Placení probíhá už jen přes účet školy. Rodiče pošlou částku a do poznámky pro příjemce napíší – jméno žáka – obědy. Nebo mají založeno inkaso. Veškeré podrobné informace získají u vedoucí školní jídelny.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již byli informováni, mají žáci 9. ročníku (a 5. ročníku) povinnost prokázat se při konání přijímacích zkoušek negativním testem na COVID. Potvrzení o negativním výsledku platí 7 dní a střední školy ho budou vyžadovat. Pokud se jím žák neprokáže (nebo pokud nesplňuje některou z výjimek), nebude mu konání zkoušek umožněno.

Pokud máte zájem, aby toto antigenní testování bylo vašemu synovi/vaší dceři provedeno u nás ve škole, bude tak umožněno ve čtvrtek dne 29. 4. 2021 mezi 13.00 až 13.30 v učebně přírodopisu.

Prosím potvrďte Váš zájem o test pro Vaše dítě. Děkuji. Hezký den.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v souladu s pokyny MŠMT mění organizace zápisu do 1. ročníku na naší škole takto:

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v období od 7. dubna 2021 do 21. dubna 2021. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání získáte na našem webu – Ke stažení. Tuto žádost si vytisknete, ručně vyplníte a dodáte do školy jedním z následujících způsobů:

 1. Osobně do kanceláře školy ve dnech 7. 4. 2021 od 12.00 do 16.00 a 9. 4. 2021 od 8.00 do 12.00.
 2. Elektronicky – do datové schránky školy nebo mailem do 21. 4. 2021, nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný mail s přílohou!
 3. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejpozději 21. 4. 2020.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Datová schránka školy: bsimbv2

Mail školy: zslibice@zslibice.cz – předmět zprávy Zápis 2021/2022

Poštovní adresa: ZŠ Libice nad Cidlinou, Školní 465, 289 07 Libice nad Cidlinou

Prosíme o pečlivé a přesné vyplnění všech, především kontaktních, údajů.

 

Povinnost přijít k zápisu
 • K zápisu se dostaví rodiče dětí, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu se musí dostavit i rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022!!!

 • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení
Žádost o odklad

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2021 !!!

 

Každý zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem naleznete rozhodnutí o přijetí na stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy, a to od 22. dubna 2021. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde: Stanovení školského obvodu ZŠ Libice nad Cidlinou . Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.  V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně.      

V případě dalších dotazů volejte na telefonní číslo 603 276 487 – každý všední den 8. 00 – 13. 00.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na
3. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na
4. května 2021
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.