Přejeme všem našim žákům 9. třídy pohodové prázdniny a hodně úspěchů v nové škole. Děkujeme za krásný poslední den.

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se konala v atriu naší školy Akademie u příležitosti zakončení školního roku. Akademii si připravili žáci naší školy pod vedením svých učitelů. Program byl velmi pestrý a veškerá vystoupení se dětem opravdu povedla. Na závěr přišlo nečekané překvapení, kdy žáci 9. třídy zazpívali na rozloučenou úvodní písničku ze známého seriálu ČT – Vyprávěj – Budu ti vyprávět, pro svoji třídní učitelku Evu Jiránkovou.

PROGRAM AKADEMIE 23.6.2022

 

 • Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září od 8.00. Sraz bude mezi 7.40 – 7.55 ve vstupní hale školy. Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky.
 •  
 • Žáci dostanou první den přidělenu šatní skříňku společně s klíčem, pomůcky a učebnice, rozvrh, online žákovskou knížku na www.skolaonline.cz (přístupové údaje včetně podrobného postupu přihlašování dostanou rodiče první den školy) a přístupové údaje do aplikace www.strava.cz (na přihlašování a odhlašování obědů).
 •  
 • Do konce měsíce srpna je také nutno uhradit na účet školy poplatek za školní družinu – 500,- na jedno pololetí nebo 1.000,- na obě pololetí školního roku. Uhrazením poplatku vzniká zároveň přihlášení žáka do školní družiny (písemnou přihlášku s odchody a příchody stačí přinést vyplněnou až na začátku školního roku vedoucí vychovatelce pí. Baldové). 
 •  
 • Do 25. 8. 2022 je nutno být přihlášen ve školní jídelně a mít uhrazeny obědy bankovním převodem nebo vytvořením trvalého příkazu ve Vaší bance (veškeré informace u vedoucí školní jídelny pí. Svobodové – telefon: 325 877 220, email: jidelna@zslibice.cz). Cena obědu je pro žáka 1. třídy 27,-.
 •  
 • Veškeré platby budou hrazeny na účet školy: 14932191/0100 – KB Poděbrady. Do poznámky pro příjemce vždy napište:  za co platíte a jméno žáka!
 •  
 • Pomůcky pro 1. třídu 2022-23

V tomto školním roce si již po desáté žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací a pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci žáci představili rodičům, učitelům a porotě. Na prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 15. 00 a druhá skupina od 17. 00 v kinosále naší školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od poroty za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé odpoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni.

Komise složená z pěti členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Le Quan Minh,  Michal Myška a  Mikoláš Uher. 2. skupina: Barbora Stuchlíková, Ondřej Kočiš a Klára Benešová. Na závěr byli vybráni tři nejlepší žáci. Absolutním vítězem byl vyhlášen – Ondřej Kočiš se svojí prací na téma: Jak (ne)udělat film. Dalšími dvěma vybranými nejlepšími žáky byla Barbora Stuchlíková se svojí prací na téma: Forenzní vědy a Michal Myška s prací: Chemie v běžném životě.

I letos byla navíc udělena starostkou obce Libice nad Cidlinou cena speciální – Cena starostky obce. Tu získala Bára Stuchlíková.

Všechny závěrečné práce si můžete přečíst zde:

ZP Andresová

ZP Benešová

ZP Čadová

ZP Deimling

ZP Hájek

ZP Horyna

ZP Hušáková

ZP Kočiš

ZP Le

ZP Lepejová

ZP Metzl

ZP Moravcová

ZP Myška

ZP Nováková

ZP Paďour

ZP Soukup

ZP Stuchlíková

ZP Šlégrová

ZP Uher

ZP Vondráčková 

 

Základní škola Libice nad Cidlinou, Okres: Nymburk     PSČ: 289 07     IČO: 45831688

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи    Mgr. Lenka Kuncová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 7. 2022, 10. 00 – 12. 00 годин

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Libice nad Cidlinou, Školní 465, 28907 Libice nad Cidlinou

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Libici nad Cidlinou dne/дата 30. 5. 2022                                                  

  

Mgr. Lenka Kuncová

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na schůzku rodičů v pondělí 20. 6. 2022, od 16. 00, sraz ve vstupní hale školy.

Na schůzce bude představena třídní učitelka 1. třídy a budou předány veškeré důležité informace (seznam pomůcek pro 1. třídu, přihláška do školní družiny, do školní jídelny apod.).

Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, najdete veškeré potřebné informace od úterý 21. 6. zde na webových stránkách školy.

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od pondělí 16. 5. 2022 bude nově přesunuta zastávka autobusu pro odjezd z Libice směr Kanín (č. 1 – viz. přiložená mapa) a mírně posunuta bude i stávající zastávka směr Poděbrady (č. 2 – viz. přiložená mapa). 

 

Mapa nové autobusové zastávky

Základní škola Libice nad Cidlinou, Okres: Nymburk     PSČ: 289 07     IČO: 45831688

 

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne: 25. 4. 2022                Č. j. 70/2022

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice nad Cidlinou rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole a nebude zasláno poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou zákonným zástupcům doporučeně do konce měsíce dubna.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice na Cidlinou a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Je určen pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u řádného zápisu a byly předem omluveny.

Náhradní zápis proběhne ve středu 20. 4. 2022, v čase 14. 00 – 15. 00, v budově základní školy v učebnách 1. stupně v prvním patře.