Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Další povinné testování žáků antigenními testy proběhne v týdnu od 6. 9. v kmenových třídách pod dohledem pedagogického pracovníka v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září vždy v 8.00 již bez přítomnosti rodičů. Test je stejný jako první testovací den (1. a 2. 9.). Nebude-li daný žák v den testování ve škole, bude test proveden ihned po návratu do školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídnímu učiteli v tištěné formě dokument prokazující ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování) nebo negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelé si tento prokazující dokument ponechají.

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů v pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

14. 3. – 20. 3. 2022     

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek              

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Kdy: 1. září 2021 v 8:00 hodin (příchod žáků a zákonných zástupců v čase 7. 35 – 7. 50).

Kde: učebna 1. třídy (sraz prvňáčků a jejich zákonných zástupců je ráno ve vestibulu školy), vstup hlavním vchodem.

Slavnostní přivítání žáků prvního ročníku proběhne dne 1. září v 8.00 v učebně 1. třídy. Rodiče přivedou děti v čase 7:35 – 7. 50 hlavním vchodem do budovy. Ve vestibulu (hned za hlavním vchodem) bude provedena docházka žáků s třídní učitelkou. V 7. 55 proběhne společný přesun žáků a zákonných zástupců do učebny 1. třídy.

S každým prvňáčkem je povolen vstup do třídy pouze dvěma zákonným zástupcům, kteří budou mít po celou dobu konání akce nasazený respirátor předepsaného typu či nanoroušku. Děti budou mít roušku či obdobnou ochranu úst a nosu nasazenou při vstupu do školy a ve společných prostorech (vestibul, chodba), po usazení v učebně si roušku sundají.

První den přijdou žáci do školy jen se školní taškou, nepřezouvají se.

 

Testování žáků 1. třídy, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne v jídelně naší školy pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 2., 6. a 9. září vždy v 8.00. Rodiče žáků 1. třídy mohou být testování přítomni.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídní učitelce v tištěné formě dokument prokazující negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelka si tento prokazující dokument ponechá.

Vážení rodiče, s příchodem nového školního roku bychom vás chtěli informovat o následujících skutečnostech:

školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00. První den žáci nevyužívají šatny a jdou rovnou do svých kmenových tříd.

1. 9. je pouze třídnická hodina – 8.00 – 8.45.

2. 9. bude výuka dle platného rozvrhu (v tento den ještě nebude odpolední výuka).

Od pátku 3. 9. bude již ve všech třídách výuka dle rozvrhu beze změn.

Rozvrhy platné na letošní školní rok jsou zveřejněny v systému www.skolaonline.cz.

 

Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

 

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne v kmenových třídách pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 1., 6. a 9. září vždy v 8.00. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok. Nebude-li daný žák v den testování ve škole, bude test proveden ihned po návratu do školy.

U žáků 2. a 3. třídy je povolena účast zákonného zástupce u prvního testování, je ale nutno přijít s dítětem první den nejdéle v 7.45 – testování bude provedeno ve Vaší přítomnosti v jídelně školy, potom žák již sám odchází otestován do své třídy. Ostatní žáci 2. a 3. třídy se budou testovat v 8.00 společně ve své třídě pod dozorem třídní učitelky.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídnímu učiteli v tištěné formě dokument prokazující ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování) nebo negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelé si tento prokazující dokument ponechají.

Vážení rodiče, milí žáci,

od 26. dubna 2021 pro 6. až 9. ročníky bude i nadále zatím pokračovat distanční způsob vzdělávání (předpokládaný návrat žáků 2. stupně by mohl být rotačním způsobem od pondělí 3. 5. dle příznivé epidemiologické situace, jako první by nastoupili žáci 8. a 6. třídy, v dalším týdnu potom 9. a 7. třídy).

Výuka žáků 1. až 5. tříd bude probíhat rotačním způsobem i nadále stejně, kdy se v týdenních cyklech pravidelně střídá prezenční a distanční výuka.

Rozvržení tříd pro prezenční výuku:

Od 26. 4. – lichý týden: 1. a 3. třída

Od  3. 5. – sudý týden: 2., 4. a 5. třída

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu – omezeny budou sportovní činnosti a zpěv.

Distanční výuka probíhá beze změny dle nastavených pravidel a rozvrhů on-line výuky.

Školní jídelna zajistí obědy pouze pro žáky na prezenční výuce, obědy je třeba přihlásit na www.strava.cz, případně na telefonu 325 877 220.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. – 4. třídy v prezenční výuce do 16.00.

Školní klub bude zajištěn pro žáky 5. třídy v prezenční výuce do 14.00.

Ranní družina bude pro přihlášené žáky od 7. 00.

Škola bude pro žáky ráno otevřena v 7. 20 (pondělí a čtvrtek) a v 7.35 (úterý, středa, pátek).

Mimořádným opatřením MZČR je osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně (pondělí, čtvrtek) Ag testy. K testování bude použit neinvazivní Ag Test, kterým jsou žáci schopni se otestovat sami. Proces testování se bude řídit „Manuálem covid – 19 testování ve školách duben 2021“ vydaným MŠMT. U žáků 1. – 3. třídy je povolena přítomnost zákonných zástupců při samotestování.

Žáci mají po celou dobu výuky nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Během výuky budou dodržována veškerá epidemiologická a hygienická opatření (pravidelné větrání, pitný režim, dezinfekce rukou apod.).

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice. V případě dalších nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.

S pozdravem. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizového opatření č. 200 bude i po skončení jarních prázdnin od pondělí 8. března 2021 pro 3. až 9. ročníky výuka nadále probíhat distančním způsobem.

Tímto opatřením je také zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. I v těchto ročnících musí probíhat výuka distančním způsobem. Podrobné informace o vzdělávání a rozvrh on-line hodin zašlou rodičům třídní učitelky.

Žáci celé školy se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné. Žáci se distančně vzdělávají prostřednictvím aplikace Google Classroom. Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat i prostřednictvím aplikace Google Meet.

Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference – po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Provoz školní družiny je zakázán.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

V mimořádných případech je povolena přítomnost žáka při individuálních konzultacích.

Pro informace o případném ošetřovném mohou rodiče využít např. tyto stránky: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Celé znění Informací k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem především zdraví.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 

–        respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

–        zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC)

 

Brání se šíření kapének

–        ve všech vnitřních prostorech stavby (tj. ve škole nebo školském zařízení)

–        ve všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Informace o vydání mimořádného opatření MZČR

Vážení rodiče, milí lyžaři,

vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni zrušit lyžařský kurz.

Peníze budou vráceny na konci tohoto týdne na účet, ze kterého byly poslány. 

S provozovatelem chaty jsme v kontaktu a domlouváme termín pro příští rok…

Přeji vám pevné zdraví.

Mgr. Lenka Kuncová

ředitelka školy