Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizového opatření č. 200 bude i po skončení jarních prázdnin od pondělí 8. března 2021 pro 3. až 9. ročníky výuka nadále probíhat distančním způsobem.

Tímto opatřením je také zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. I v těchto ročnících musí probíhat výuka distančním způsobem. Podrobné informace o vzdělávání a rozvrh on-line hodin zašlou rodičům třídní učitelky.

Žáci celé školy se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné. Žáci se distančně vzdělávají prostřednictvím aplikace Google Classroom. Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat i prostřednictvím aplikace Google Meet.

Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference – po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Provoz školní družiny je zakázán.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

V mimořádných případech je povolena přítomnost žáka při individuálních konzultacích.

Pro informace o případném ošetřovném mohou rodiče využít např. tyto stránky: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Celé znění Informací k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem především zdraví.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 

–        respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

–        zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC)

 

Brání se šíření kapének

–        ve všech vnitřních prostorech stavby (tj. ve škole nebo školském zařízení)

–        ve všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Informace o vydání mimořádného opatření MZČR

Vážení rodiče, milí lyžaři,

vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni zrušit lyžařský kurz.

Peníze budou vráceny na konci tohoto týdne na účet, ze kterého byly poslány. 

S provozovatelem chaty jsme v kontaktu a domlouváme termín pro příští rok…

Přeji vám pevné zdraví.

Mgr. Lenka Kuncová

ředitelka školy

Podle nových krizových opatření vlády bude probíhat výuka na 1. stupni (1. – 5. ročník) a na 2. stupni (6. – 9. ročník) od pondělí 2. listopadu 2020 i nadále distančním způsobem. Žáci se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné.

Podrobné informace, včetně online rozvrhu, zašlou třídní učitelé na druhém stupni žákům a na prvním stupni rodičům do konce října.

Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat prostřednictvím aplikace Google Classroom (Učebna) a Google Meet. Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference – po telefonu nebo prostřednictvím Google Classroom, popř. přes www.skolaonline.cz.

Obědy jsou žákům do konce distančního vzdělávání odhlášeny.

Provoz školní družiny je po tuto dobu zrušen.

Nekonají se zájmové útvary – kroužky.

Sledujte prosím web školy.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci. Náš cíl je shodný – především ochránit zdraví nás všech, zejména dětí a i v tak náročných podmínkách zajistit základní výuku pro všechny naše žáky. Doufám, že návrat k normálu bude co nejdříve.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy

Vážení rodiče našich letošních deváťáků, milí deváťáci,

v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 11. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky, bude umožněna osobní přítomnost ve škole – za následujících podmínek:

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. 2020. Potvrďte účast Vašeho dítěte mailem: kuncova@zslibice.cz nebo na telefon 603 276 487 do 7. 5. 2020.

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je i seznámení s popisem osob s rizikovými faktory – ke stažení zde Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy nebo osobní vyzvednutí v kanceláři školy (út – čt 8.00 – 12. 00). Originál vyplněného čestného prohlášení přinesou Vaše děti 1. den výuky do školy.

Pokud zákonný zástupce neprojeví zájem o docházku svého dítěte do školy do 7. 5., nebude možné žáka později do skupiny zařadit. Stejně tak pokud zákonný zástupce nepodepíše zmiňované čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházka do školy není pro žáky povinná. Škola vede evidenci o přítomnosti žáků ve škole. V případě absence žáka, který je přihlášen k osobní docházce ve škole, žádáme zákonné zástupce o omlouvání absence dítěte – třídní učitelce prostřednictvím http://www.skolaonline.cz nebo telefonicky.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 (dodrženy rozestupy mezi lavicemi).

Složení skupiny je neměnné po celou dobu – žáka nelze do skupiny zařadit později než 11. 5. 2020.

Obsahem je učivo z předmětů na přijímací zkoušku, cílem je příprava na přijímací zkoušku:

Výuka bude probíhat vždy:  v úterý 9:00-10:45 → matematika
                                                  ve čtvrtek 9:00-10:45 → český jazyk

Další důležité informace

Datum: 1. dubnu 2020

Čas: 14.00 – 18.00 hodin ( ve třídách prvního stupně v prvním patře školy)

Povinnost přijít k zápisu
  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení
Žádost o odklad

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2020 !!!

 

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna 1. třída 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy https://www.zslibice.cz a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde: Stanovení školského obvodu ZŠ Libice nad Cidlinou . Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

  Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.