• Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září od 8.00. Sraz bude mezi 7.40 – 7.55 ve vstupní hale školy. Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky.
 • Třídní učitelkou 1. třídy bude Mgr. Romana Řeháková.
 •  
 • Žáci dostanou první den přidělenu šatní skříňku společně s klíčem, školní potřeby a učebnice, rozvrh, online žákovskou knížku na www.skolaonline.cz (přístupové údaje včetně podrobného postupu přihlašování dostanou rodiče první den školy) a přístupové údaje do aplikace www.strava.cz (na přihlašování a odhlašování obědů).
 •  
 • Nejdéle do 15. září je nutno uhradit na účet školy poplatek za školní družinu – 500,- na jedno pololetí nebo 1.000,- na obě pololetí školního roku.  Nejprve je nutno odevzdat přihlášku do školní družiny vedoucí vychovatelce Kristýně Baldové – veškeré informace najdete na tomto odkazu – Přihláška a informace o školní družině 
 •  
 • Do 25. 8. 2023 je nutno být přihlášen ve školní jídelně a mít uhrazeny obědy bankovním převodem nebo vytvořením trvalého příkazu ve Vaší bance (veškeré informace u vedoucí školní jídelny pí. Svobodové – telefon: 325 877 220, email: jidelna@zslibice.cz). Cena obědu je pro žáka 1. třídy 27,-.
 •  
 • Veškeré platby budou hrazeny na účet školy: 14932191/0100 – KB Poděbrady. Do poznámky pro příjemce vždy napište:  za co platíte a jméno žáka!
 •  
 • Seznam věcí pro 1. třídu 2023-2024

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na schůzku rodičů ve čtvrtek 22. 6. 2023, od 16. 00, sraz ve vstupní hale školy.

Na schůzce bude představena třídní učitelka 1. třídy a budou předány veškeré důležité informace (seznam pomůcek pro 1. třídu, přihláška do školní družiny, do školní jídelny apod.).

Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, najdete veškeré potřebné informace od pondělí 26. 6. zde na webových stránkách školy.

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy proběhly v tomto školním roce v úterý 6. 6. 2023 (obhajoby 9. A) a ve čtvrtek 8. 6. 2023 (obhajoby 9. B) od 15. 30 v kinosále naší školy. Jako každý rok žáci předvedli velmi dobré výkony a obě odpoledne se opravdu vydařila. Pro přítomné žáky, učitele i rodiče to byl nezapomenutelný zážitek.

Nejlepším žákem z 9. A byla vyhlášena Marijana Šípková za práci na téma Downův syndrom a nejlepším žákem z 9. B byl vyhlášen Václav Jiránek za práci na téma Bouřky.

Cenu starostky obce Ivety Myškové obdrželi v 9. A žáci Matěj Hulín a Michal Chaloupecký za práce na téma  2. a 1. světová válka a z 9. B žák Ondřej Vondruška za práci na téma Já a auta.

Všichni vybraní žáci obdrží poukázku v hodnotě 1.000,-

 

 

Zveřejněno dne: 20. 4. 2023                                             Č. j. 60/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice nad Cidlinou rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole a nebude zasláno poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou zákonným zástupcům doporučeně do konce měsíce dubna.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465, 28907 Libice na Cidlinou a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Mgr. Lenka Kuncová
ředitelka školy

V pondělí 3. dubna 2023 navštívilo 18 našich deváťáků Speciální základní školu v Poděbradech. Tentokrát nejeli žáci jen na exkurzi, ale připravili si pro děti ze speciálních a mladších praktických tříd 11 stanovišť, na kterých společně s nimi plnili různé zajímavé úkoly. Všichni deváťáci, kteří se této vydařené akce zúčastnili, na závěr otiskli svou ruku na krunýř papírové želvy, která je symbolem Speciální základní školy.     

Celý “Modrý den” jsme si moc užili a děkujeme dětem ze Speciální školy za krásné společně strávené dopoledne.

Proběhlo v úterý 14. 3. 2023 v kinosále naší školy.

 

Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií:

I. – 2. a 3. třída – vítězka Benešová Ella, 3. tř.

II. – 4. a 5. třída – vítězka Jeřábková Matylda, 5. tř.

Vítězné žákyně pojedou 22. 3. 2023 na okresní kolo do Nymburka.

 

Datum: úterý 4. dubnu 2023

Čas: 14.00 – 18.00 hodin v budově školy – učebny 1. stupně

(Náhradní termín: středa 19. 4. 2023, 14. 00 – 16. 00 – pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily.)

 

Povinnost přijít k zápisu

 • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
 • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení

Žádost o odklad

 • Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2023 do 31. května 2023. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení
 • Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30. 4. 2023 !!!

 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna 1. třída 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od úplného ukončení zápisu na webu školy https://www.zslibice.cz a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde.  Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.       

V pondělí 19. 12. 2022 proběhly na prvním stupni vánoční dílničky. Žáci byli rozděleni do sedmi skupin a během dopoledne vystřídali čtyři stanoviště. Na každém stanovišti měli možnost vyrobit jiný vánoční výrobek.

Výrobky jsou vystaveny ve vestibulu školy na parapetu oken.