šipka úvodní strana
    
 šipka aktuality
šipka o nás
šipka pedagogický sbor
šipka pro rodiče
šipka výroční zpráva
šipka Eu peníze školám
šipka školní časopis
   
šipka kontaktní informace
    zslibice@zslibice.cz  
   
šipka rozvrh hodin
šipka roční program Ekolog. Vých.
šipka fotoarchiv z akcí
šipka preventivní program
   
šipka školní jídelna
šipka školní družina
šipka představení učeben
   
linka
    
     cz  eng  de
   
šipka doporučujeme
   
linka
     
    
         
    
     ve škole
   
  Ovoce do škol
   
 

   
 

   

pedagogický sbor - kurikula

Provozní zaměstnanci               PF 2012    PF 2013    PF 2015      PF 2017            Školská rada   

 


Mgr. Lenka Kuncová - ředitelka

        Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie – rodinná výchova pro základní a střední školy. V naší škole pracuje od 18.3.2002. Vyučuje přírodopis, zeměpis,výchovu k občanství a ke zdraví a IVT . Je výchovnou poradkyní.

 

 

e-mail: kuncova@zslibice.cz

 


Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky, třídní v 5.B třídě (16 žáků)

   V roce 1989 absolvovala Střední pedagogickou školu Čáslav, obor vychovatelství. Jako vychovatelka pracovala 4 roky v ZŠ Mendíků v Praze 4 a 1 rok pracovala v dětském diagnostickém centru Zelený Dvůr v Dolních Počernicích. V letech 1994 – 1997 pracovala jako učitelka v ZŠ Nad parkem v Praze 5 – Zbraslavi. V roce 2001 ukončila studium na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy.  V naší škole pracuje od roku 1998 jako učitelka na 1. stupni. Specializuje se na tělesnou a výtvarnou výchovu. Bydlí v Poděbradech.

 

e-mail: pohoralkova@zslibice.cz


Mgr. Petra Konyvková – učitelka, třídní v 1. třídě  (23 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1992), obor učitelství na 1. stupni základní školy. Pracovala jako učitelka v ZŠ Na Valech Poděbrady, od roku 1994 pracuje v naší škole jako učitelka 1. stupně. Specializuje se na hudební výchovu. Je jedním z vedoucích školního pěveckého sboru.Bydlí ve Velkém Oseku.

 

 

e-mail: konyvkova@zslibice.cz


Mgr. Věra Veselá – učitelka, třídní ve 2. třídě (12 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. – 5. ročník základní školy. Její specializací je výtvarná výchova. Absolvovala kurz pro vyučování dětí s vývojovými poruchami učení (dyskalkulie). Na základní škole učí od roku 1978. 


 
 

e-mail: vesela@zslibice.cz


Mgr. Jana Dobřichovská – učitelka, třídní ve 3. třídě  (25 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. V naší škole pracovala od 6.10.2004 jako vychovatelka ve školní družině, od března 2010 pracuje jako učitelka 1. stupně.

 

 

 

e-mail: dobrichovska@zslibice.cz 


Mgr. Romana Řeháková – učitelka, třídní ve 4. třídě (25 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Praxi ve školství má od roku 1987. Nejprve pracovala jako učitelka v ZŠ Městec Králové, od roku 1995 pracuje v naší škole jako učitelka na 1. stupni . Vede výtvarný kroužek a je předsedkyní metodického sdružení prvního stupně školy.  

    

 

e-mail: rehakova@zslibice.cz


Mgr. Radka Bernardová - učitelka, třídní v 5.A třídě (17 žáků)

     Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výukou dramatické výchovy. V naší škole pracuje od 1. 9. 2000 s výjimkou roční přestávky, kdy pracovala v USA. Bydlí v Nymburce. Od března 2010 do května 2013 byla na rodičovské dovolené.  


 Ukázka výuky Mgr.Radky Bernardové s tabulí SmartBoard
 

e-mail: bernardova@zslibice.cz


Mgr. Eva Jiránková – učitelka, třídní v 6. třídě (19 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství předmětů český jazyk – dějepis.  Kromě výše uvedených předmětů v naší škole vyučuje výchovu k občanství a ke zdraví a praktické činnosti. Vede Klub mladých diváků (pro 8. a 9. ročník) a je důvěrníkem Klubu mladých čtenářů. Spravuje žákovskou knihovnu.

 


e-mail: jirankova@zslibice.cz


Mgr. Josef  Svoboda - učitel, třídní v 7. třídě (22 žáků)

      Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha (1988), obor učitelství, aprobace tělesná výchova - branná výchova. Učil na ZŠ Tyršova v Nymburce, Soukromém gymnáziu se zaměřením na cestovní ruch v Poděbradech, ZŠ Milovice a ZŠ Loučeň. V současné době vyučuje předměty tělesná výchova, český jazyk a literatura a IVT.

 

 

e-mail: svoboda@zslibice.cz


Mgr. Markéta Horáková – učitelka, třídní v 8. třídě  (19 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor  matematika - chemie. Pracovala jako učitelka na ZŠ v Českém Brodě. Od září 2012 učí na naší škole matematiku, chemii, fyziku a IVT. Bydlí v Kolíně.

 

 

 

e-mail: horakova@zslibice.cz


Mgr.Martina Moličová – učitelka, třídní v 9.třídě (14 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Aj-Čj učitelství pro 2.a 3. stupeň základní školy. V naší škole pracuje od 1.9.2006. Vyučuje anglický jazyk. Bydlí v Poděbradech.

 

 

 

e-mail: molicova@zslibice.cz


Mgr. Jarmila Denigerová Kowalczyková - učitelka

    Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudovala učitelství pro druhý a třetí stupeň obor tělesná výchova - německý jazyk. Působila na Střední  hotelové škole v Poděbradech a na ZŠ Komenského v Nymburce. V naší škole pracuje od 1. 9. 2010. Kromě německého jazyka a tělesné výchovy ještě vyučuje  zeměpis. Bydlí v Městci Králové.

 

 

e-mail: denigerova@zslibice.cz


Mgr. Stanislav Švambera - učitel

    Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudoval učitelství pro druhý a třetí stupeň obor český jazyk - německý jazyk. Působil na základních a středních školách, zejména v Ústeckém kraji, a také jako lektor v jazykové škole. Jeho velkým koníčkem je hra na dechové nástroje, kterou několik let vyučoval v základní umělecké škole. Bydlí v Libici nad Cidlinou.


PaedDr. Zdeněk Souček – učitel  

    Bývalý ředitel naší školy (1990 - 2018), který nedokáže jen tak odejít, tak zde  vyučuje čtyři hodiny týdně fyziku a biologické praktikum. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

      

 

 

e-mail: zdesou@seznam.cz


MgA. Čestmír Církva - učitel

      Představuje se svými slovy : Snad je to osud. Za to, že jsem po maturitě na umělecké škole šel na Pedagogický institut do Liberce a po prvním semestru utekl, tak po absolvování Filmové fakulty AMU jsem na ní 16 let učil a následně 4 roky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze vedl obor Filmová a televizní tvorba (zřizovatel školy Arcibiskupství pražské).  Dále jsem stihl natočit cca 150 krátkých filmů všech žánrů a stříhat ve Slovenské TV seriál a čtyři celovečerní filmy. Poslední roky jsem točil dokumentární filmy pro ČT a dnes jsem zde.

 


Mgr. Helena Pýtrová - učitelka

     Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova, ruský jazyk, základy společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia. Dříve učila na SPŠ stavební Praha 6, Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, SZŠ v Poděbradech a ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Na naší škole vyučuje výtvarnou výchovu a praktické činnosti v 5. třídě.

 

 

e-mail: pytrova@zslibice.cz


Mgr. Jarmila Březinová - učitelka

  Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství na základní škole, aprobace: matematika – občanská výchova. V naší škole pracuje od začátku svého pedagogického působení. V současné době vyučuje předměty  fyzika a praktické činnosti na druhém stupni naší školy.

 

   


Mgr. Jakub Vaněk - učitel

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V naší škole vyučuje přírodopis a mediální výchovu. Kromě toho pracuje v Ekocentru a Záchranné stanici na Huslíku jako lektor výukových programů. Bydlí v Poděbradech.


Hana Blažková – vychovatelka ŠD a ŠK, učitelka

           

Absolventka Střední pedagogické školy Beroun. V naší škole pracuje od roku 1990 jako vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu.


 

 

e-mail: blazkova@zslibice.cz


Bc. Tereza Hrodková - vychovatelka ve školní družině

    Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika. V naší škole pracuje od roku 2018 jako vychovatelka ve školní družině. Dříve působila na ZŠ a MŠ Žehuň jako asistentka pedagoga.


Aneta Langrová - asistentka pedagoga

    Je absolventkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Nymburce, obor sociální péče - pečovatelská činnost. V současné době studuje Univerzitu Karlovu v Praze, obor Vychovatelství. Již od roku 2007 působí jako volnočasový pedagog v DDM Symfonie Poděbrady, kde vede pohybové a taneční kroužky pro děti. V naší škole pracuje od roku 2017 jako asistentka pedagoga.

 

 


Mgr. Roman Schulz – uvolněn pro výkon veřejné funkce 

    Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň, oboru český jazyk – občanská výchova.  V letech 1992 – 1995 pracoval jako učitel v Základní škole T.G.Masaryka v Poděbradech, v letech 1995 – 1997 jako učitel na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Od roku 1997 byl zástupcem ředitele naší školy. Vyučuje český jazyk, výchovu k občanství a ke zdraví a mediální výchovu. Je jedním z vedoucích školního pěveckého sboru. Bydlí v Poděbradech. Je ženatý, má tři děti.

 

e-mail: schulz@zslibice.cz


Petra Heřmanská - vychovatelka ve školní družině (rodičovská dovolená)

    Absolventka Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.  Je absolventkou doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor vychovatelství, a studia pro asistenty pedagoga ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje. V naší škole pracuje od roku 2012 jako vychovatelka ve školní družině.

 

 


linka

Poslední aktualizace - 13.11.2018 - Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768