šipka úvodní strana
    
 šipka aktuality
šipka o nás
šipka pedagogický sbor
šipka pro rodiče
šipka výroční zpráva
šipka Eu peníze školám
šipka školní časopis
   
šipka kontaktní informace
    zslibice@zslibice.cz  
   
šipka rozvrh hodin
šipka roční program Ekolog. Vých.
šipka fotoarchiv z akcí
šipka preventivní program
   
šipka školní jídelna
šipka školní družina
šipka představení učeben
   
linka
    
     cz  eng  de
   
šipka doporučujeme
   
linka
     
    
         
    
     ve škole
   
  Ovoce do škol
   

pedagogický sbor - kurikula

Provozní zaměstnanci               PF 2012    PF 2013    PF 2015      PF 2017            Školská rada   

 

 

PaedDr. Zdeněk Souček – ředitel školy  

   Narozen 12.5.1952 v Kladně. V roce 1971 maturoval na  Střední průmyslové škole hutnické Kladno a v roce 1975 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy, aprobace přírodopis – základy zemědělské výroby. V roce 1984 dokončil postgraduální studium v Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy zemědělské Praha, obor: výchova k péči o životní prostředí. V roce 1985 složil státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Karlově Praha a získal titul doktor pedagogiky - obor teorie vyučování biologie. V roce 1999 absolvoval studium školského managementu – kurz Strategie rozvoje školy v Ústavu výzkumu a rozvoje školství UK Praha. V letech 1998 – 1999 absolvoval kurzy školského managementu a environmentální výchovy v rámci programu Evropské Unie Sokrates, které pořádaly: University of Paisley Skotsko, University of  Helsinki Finsko, Universiteit Gent Belgie a Ministerstvo školství Řecké republiky.

   Od roku 1975 do roku 1984 pracoval jako učitel v Základní škole Městec Králové. Od roku 1984 do roku 1990 byl učitelem v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Praha, studijní středisko Poděbrady, od roku 1986 byl zástupce ředitele studijního střediska. Od roku 1990 je ředitelem naší školy. Vyučuje zde fyziku, biologické praktikum a praktické činnosti. Je školním výchovným poradcem.

   Je členem rady Asociace ředitelů základních škol České republiky. Působí jako metodik a  lektor vzdělávání ředitelů škol a učitelů v oblasti školského managementu a environmentální výchovy.

   Bydlí v Poděbradech, je ženatý a má dvě dospělé děti.   

e-mail: zdesou@seznam.cz


Mgr. Roman Schulz – zástupce ředitele školy 

    Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň, oboru český jazyk – občanská výchova.  V letech 1992 – 1995 pracoval jako učitel v Základní škole T.G.Masaryka v Poděbradech, v letech 1995 – 1997 jako učitel na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Od roku 1997 je zástupcem ředitele naší školy. Vyučuje český jazyk, výchovu k občanství a ke zdraví a mediální výchovu. Je jedním z vedoucích školního pěveckého sboru. Bydlí v Poděbradech. Je ženatý, má tři děti.

 

e-mail: schulz@zslibice.cz


Mgr. Jana Dobřichovská – učitelka, třídní v 1. třídě  (29 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. V naší škole pracovala od 6.10.2004 jako vychovatelka ve školní družině, od března 2010 pracuje jako učitelka 1. stupně.

 

 

 

e-mail: dobrichovska@zslibice.cz 


Mgr. Romana Řeháková – učitelka, třídní v 2. třídě (24 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Praxi ve školství má od roku 1987. Nejprve pracovala jako učitelka v ZŠ Městec Králové, od roku 1995 pracuje v naší škole jako učitelka na 1. stupni . Vede výtvarný kroužek a je předsedkyní metodického sdružení prvního stupně školy.  

    

 

e-mail: rehakova@zslibice.cz


Mgr. Radka Bernardová - učitelka, třídní ve 3.A třídě (16 žáků)

     Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výukou dramatické výchovy. V naší škole pracuje od 1. 9. 2000 s výjimkou roční přestávky, kdy pracovala v USA. Bydlí v Nymburce. Od března 2010 do května 2013 byla na rodičovské dovolené.  


 Ukázka výuky Mgr.Radky Bernardové s tabulí SmartBoard
 

e-mail: bernardova@zslibice.cz


Mgr. Jiřina Pohořálková – učitelka, třídní ve 3.B třídě (17 žáků)

   V roce 1989 absolvovala Střední pedagogickou školu Čáslav, obor vychovatelství. Jako vychovatelka pracovala 4 roky v ZŠ Mendíků v Praze 4 a 1 rok pracovala v dětském diagnostickém centru Zelený Dvůr v Dolních Počernicích. V letech 1994 – 1997 pracovala jako učitelka v ZŠ Nad parkem v Praze 5 – Zbraslavi. V roce 2001 ukončila studium na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy.  V naší škole pracuje od roku 1998 jako učitelka na 1. stupni. Specializuje se na tělesnou a výtvarnou výchovu.Bydlí v Poděbradech.

 

e-mail: pohoralkova@zslibice.cz

 


Mgr. Petra Konyvková – učitelka, třídní ve 4. třídě  (19 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1992), obor učitelství na 1. stupni základní školy. Pracovala jako učitelka v ZŠ Na Valech Poděbrady, od roku 1994 pracuje v naší škole jako učitelka 1. stupně. Specializuje se na hudební výchovu. Je jedním z vedoucích školního pěveckého sboru.Bydlí ve Velkém Oseku.

 

 

e-mail: konyvkova@zslibice.cz

 


Mgr. Věra Veselá – učitelka, třídní v 5. třídě (23 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. – 5. ročník základní školy. Její specializací je výtvarná výchova. Absolvovala kurz pro vyučování dětí s vývojovými poruchami učení (dyskalkulie). Na základní škole učí od roku 1978. 


 
 

e-mail: vesela@zslibice.cz

 


Mgr. Markéta Horáková – učitelka, třídní v 6. třídě  (21 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor  matematika - chemie. Pracovala jako učitelka na ZŠ v Českém Brodě. Od září 2012 učí na naší škole matematiku, chemii, fyziku a IVT. Bydlí v Kolíně.

 

 

 

e-mail: horakova@zslibice.cz

 


Mgr.Martina Moličová – učitelka, třídní v 7.třídě (15 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Aj-Čj učitelství pro 2.a 3. stupeň základní školy. V naší škole pracuje od 1.9.2006.Vyučuje anglický jazyk.Bydlí v Poděbradech.

 

 

 

e-mail: molicova@zslibice.cz


Mgr. Eva Jiránková – učitelka, třídní v 8. třídě (17 žáků)

   Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor učitelství předmětů český jazyk – dějepis.  Kromě výše uvedených předmětů v naší škole vyučuje výchovu k občanství a ke zdraví a praktické činnosti. Vede Klub mladých diváků (pro 8. a 9. ročník) a je důvěrníkem Klubu mladých čtenářů. Spravuje žákovskou knihovnu.

 


e-mail: jirankova@zslibice.cz


Mgr. Josef  Svoboda - učitel, třídní v 9. třídě (21 žáků)

      Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha (1988), obor učitelství, aprobace tělesná výchova - branná výchova. Učil na ZŠ Tyršova v Nymburce, Soukromém gymnáziu se zaměřením na cestovní ruch v Poděbradech, ZŠ Milovice a ZŠ Loučeň. V současné době vyučuje předměty tělesná výchova, český jazyk a literatura a ICT.

 

 

e-mail: svoboda@zslibice.cz


Mgr. Lenka Kuncová  - učitelka

        Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie – rodinná výchova pro základní a střední školy. V naší škole pracuje od 18.3.2002. Vyučuje přírodopis. Je školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů a koordinátorkou ekologického projektu Ekoškola. 

 

 

e-mail: kuncova@zslibice.cz

 


Mgr. Jarmila Denigerová Kowalczyková - učitelka

    Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudovala učitelství pro druhý a třetí stupeň obor tělesná výchova - německý jazyk. Působila na Střední  hotelové škole v Poděbradech a na ZŠ Komenského v Nymburce. V naší škole pracuje od 1. 9. 2010. Kromě německého jazyka a tělesné výchovy ještě vyučuje  zeměpis. Bydlí v Městci Králové.

 

 

e-mail: denigerova@zslibice.cz

 


Andrea Rožánková - učitelka

      Absolventka Střední pedagogické školy v Modre. Na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni získala osvědčení pro muzikoterapii. 14 let zpívala v Pražském smíšeném sboru u prof. Košlera. Hraje na flétnu, kytaru, klavír a housle. Zpívá ve Vox Nymburgensis a pravidelně se účastní seminářů Orffovy společnosti. Na naší škole vyučuje hudební výchovu.

 

 

e- mail: rozankova@zslibice.cz


Mgr. Jiří Knap - učitel

       Absolvent Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 6. - 8. ročník všeobecně vzdělávacích škol, specializace matematika - zeměpis. Učil na školách v Žalhosticích, Polepech a od roku 1962 v Městci Králové, kde po "sametové revoluci" zastával šest let funkci ředitele. Je okresním metodikem. Na naší škole vyučuje matematiku.

 

 

e-mail: knap@zslibice.cz


MgA. Čestmír Církva - učitel

      Představuje se svými slovy : Snad je to osud. Za to, že jsem po maturitě na umělecké škole šel na Pedagogický institut do Liberce a po prvním semestru utekl, tak po absolvování Filmové fakulty AMU jsem na ní 16 let učil a následně 4 roky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze vedl obor Filmová a televizní tvorba (zřizovatel školy Arcibiskupství pražské).  Dále jsem stihl natočit cca 150 krátkých filmů všech žánrů a stříhat ve Slovenské TV seriál a čtyři celovečerní filmy. Poslední roky jsem točil dokumentární filmy pro ČT a dnes jsem zde.

 


Mgr. Helena Pýtrová - učitelka

     Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova, ruský jazyk, základy společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia. Dříve učila na SPŠ stavební Praha 6, Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, SZŠ v Poděbradech a ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Na naší škole vyučuje výtvarnou výchovu a informatiku v 5. třídě.

 

 

e-mail: pytrova@zslibice.cz


Hana Blažková – vychovatelka ŠD a ŠK, učitelka

           

Absolventka Střední pedagogické školy Beroun. V naší škole pracuje od roku 1990 jako vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu.


 

 

e-mail: blazkova@zslibice.cz


Petra Heřmanská - vychovatelka ve školní družině

    Absolventka Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.  Je absolventkou doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor vychovatelství, a studia pro asistenty pedagoga ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje. V naší škole pracuje od roku 2012 jako vychovatelka ve školní družině.

 

 

e-mail: rehakovapet@zslibice.cz


Žaneta Soóky - asistentka pedagoga

    Je studentkou Střední pedagogické školy Beroun, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Zde v každém ročníku absolvovala měsíční praxi ve školních zařízeních. V naší škole pracuje od roku 2016 jako asistentka pedagoga.

 

 

 


linka

Poslední aktualizace - 13.03.2017 - Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768